Vóór iedere training worden de matten gelegd door onze mattenploeg. Deze groep legt op maandag en zaterdag voor aanvang van de eerste lessen de matten. Doorgaans zijn dit 2 of 3 personen die de matten per training leggen. Onderling plannen zij wie op welke dag de matten gaat leggen. Het is best even aanpoten maar het levert ook een leuk zakcentje op! Om lid te worden van de mattenploeg moet je in staat zijn om in je eentje een mat te dragen en op de goede plek neer te leggen.

Kan je dit en heb je interesse? Stuur dan een mailtje naar info@judoclubbrunssum.nl of spreek Marij Lem aan.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei jl. is er ook een bestuursverkiezing geweest. Periodiek aftredend waren Roy Stevens en Nick Janssen. Zij waren ook herkiesbaar en werden herkozen. Daarnaast waren er twee posities open in het bestuur. Twee kandidaten hadden zich schriftelijk opgegeven om deze plaatsen op te vullen. Beide kandidaten, Jarno Bolk en Patrick Heinrichs, zijn gekozen en tot het bestuur toegetreden. Jullie zijn van hartelijk welkom. Inmiddels is het eerste BK-overleg geweest en zijn de functies en het merendeel van de taken onderling verdeeld. Hier volgt de functieverdeling (incl. commissie/werkgroep):

Voorzitter: Roy Stevens (planning, diverse registraties, examen, TK)

Secretaris: Patrick Heinrichs (webpagina)

Penningmeester: Bertien Franssen (activiteiten)

Vice-voorzitter: Jarno Bolk (wedstrijden, coaching, TK)

Tweede secretaris: Mayke Reumkens (activiteiten, kamp, sponsoring)

Tweede penningmeester: Nick Janssen (examen, registratie JBN)

Algemeen: Miranda Rogge (berichtgeving kranten, ledencontacten)

Natuurlijk zijn er meer leden die commissiewerk verrichten of in werkgroepen zitten. Deze zullen allemaal voorgesteld worden op onze nieuwe website die in juni online zal gaan. Er is veel te doen binnen de vereniging. Daarom zoeken we altijd vrijwilligers om te helpen bij activiteiten en commissie werk. Dus mocht je willen helpen, dan laat het weten. Stuur een mail naar info@judoclubbrunssum.nl of neem persoonlijk contact op met iemand van het bestuur.

Het technisch kader is graag op de hoogte van medische aandoeningen van alle judokas. Het komt namelijk wel eens voor dat er iets gebeurt met een judoka als gevolg van een medische kwaal. Bijvoorbeeld een allergie voor bruine pleisters of pinda’s of zelfs een hartkwaal. Door van dergelijke aandoeningen op de hoogte te zijn kunnen de mensen van het technisch kader hierop beter handelen en anticiperen. Geef wijzigingen in het medisch dossier dan ook door, ook als deze aandoeningen niet meer van toepassing is. Het spreekt voor zich dat deze aandoeningen alleen in zeer beperkte kring bekend zullen zijn. Alles wat van enig invloed op de les of (judo-)activiteit kan hebben is dus van belang.

gekleurde-banden

Zaterdag 4 juli vinden de band- en slipexamens weer plaats. Eventueel zullen op maandag 6 juli de examens afgemaakt worden die niet op de zaterdag gepland konden worden. De seniorentraining (B-groep) zal op maandag gewoon door gaan. Het technisch kader zal binnenkort beoordelen welke judoka voor een band- of slipexamen in aanmerking komen. Zij zullen hierover nog bericht ontvangen. Voor 1ste kyu (bruine band) examens geldt dat er ook een werkstuk of een serie uit een van de kata (voor 1ste dan) gedemonstreerd moet worden. Dus denk hier aan als je op examen wilt!

Let op:

als je voor je gele band op gaat, word je automatisch lid gemaakt van de Judobond Nederland. Als vereniging zijn wij verplicht om iedereen lid te maken van de JBN. Dit doen wij pas vanaf het moment dat een lid voor een gele band op examen gaat of wil deelnemen aan officiële wedstrijden (dus niet de pupillenuitwisselingen). Iemand die geen lid is van de JBN kan niet op examen gaan. Hierop wordt voor het examen gecontroleerd.

 

20feb09:00- 12:00Examens periode 1 (géén trainingen)
11jul09:00- 12:00Examens periode 2 (géén trainingen)

In de algemene ledenvergadering van 17 mei 2015 (jaarvergadering) is besloten de contributie met € 2,00 te verhogen. Omdat we wel willen stimuleren dat er automatisch (via machtiging) betaald wordt, krijgen leden die op genoemde wijze betalen een korting van € 0,50. Daarmee komt de contributie op de volgende bedragen uit: jeugd (O- en M-groepen): € 12,00 per maand of € 11,50 per maand via machtiging, senioren (B-groep): € 13,00 per maand of € 12,50 per maand via machtiging. Deze verhoging gaat in vanaf het nieuwe seizoen, dus per 1 september 2015. De noodzaak om de contributie te verhogen is een gevolg van de almaar stijgende kosten zoals zaalhuur en andere kosten aan de ene kant en het langzaam afnemen van het ledenaantal. In de ledenvergadering is unaniem besloten om de contributie na lange tijd te verhogen. Ondanks deze verhoging is de contributie nog steeds laag in vergelijking met andere (judo)verenigingen.